Kai Mykkänen

Oikeusvarmuutta ja väärinkäytön estoa turvapaikanhakuun

Turvapaikkajärjestelmämme tulee perustua tasapainoon. Siihen kuuluu turvapaikkahakemusten oikeudenmukainen käsittely ja joko kotouttaminen Suomeen myönteisen päätöksen jälkeen tai palauttaminen hakijan kotimaahan negatiivisen päätöksen jälkeen. Vahvistamme nyt molempia vaakapunnuksia. Estämme eduskunnalle annetulla lakimuutoksella hakemusvälineiden väärinkäyttöä. Samalla kehitämme turvapaikkaprosessin oikeusvarmuutta edelleen sekä kesällä julkaistun noin 30 toimenpiteen kokonaisuudella että parhaillaan kilpailutuksessa olevan turvapaikkajärjestelmän ulkoisen arvioinnin avulla.

Uusintahakemukset - oikeusturvakeino ja mahdollisuus väärinkäytölle

Viime vuosina on nähty uusintahakemusten kasvua. Tänä vuonna turvapaikkahakemuksia on jätetty n. 2 750 kappaletta, joista 47 prosenttia uusintahakemuksia.

Perusteet tehdä uusi hakemus ovat tietyissä tilanteissa kiistattomia. Ensinnäkin hakijan kotimaan tai henkilön hänen oma tilanteensa on voinut muuttua ensimmäisestä hakemuksesta. Näin kävi esimerkiksi Afganistanin pääkaupungin Kabulin kohdalla syksyllä 2018, jolloin YK:n pakolaisjärjestö UNHCR muutti arviotaan kaupungin turvallisuustilanteesta. Vakiintuneeseen tapaan tämä otettiin nopeasti huomioon Maahanmuuttoviraston uusissa päätöksissä koskien erityisesti tilanteita, joissa muualta Afganistanista kotoisin olevien katsotaan voivan paeta sisäisesti Kabuliin. Jo tehtyjen mutta vielä toimeenpanemattomien sisäiseen pakoon perustuvien päätösten osalta uuden arvion huomioonottaminen jää tuomioistuinvalituksen tai uusintahakemuksen tekemisen varaan.   

Toinen tarve uusintahakemuksille on ensimmäisessä käsittelyssä mahdollisesti tapahtunut puute. Migrin sisäisessä selvityksessä turvapaikkaprosessista huomattiin, että joissakin tapauksissa esimerkiksi turvapaikkapuhuttelun käännöksissä oli ollut laadullisia puutteita. Joskus myös häpeä, yleinen epäluulo viranomaisia kohtaan, tietämättömyys prosessista tai muu hakijaan liittyvä tekijä estää tuomasta puhutteluissa ilmi kaikkia oleellisia tietoja. Pääasiallisesti tällaiset puutteet huomioidaan hallinto-oikeudessa, jonne kaikista turvapaikkapäätöksistä on mahdollista valittaa ja josta hakemukset voidaan lähettää uudelleen Maahanmuuttovirastoon käsiteltäväksi. Jos jostain syystä näin ei kuitenkaan käykään, on uusintahakemus tärkeä oikeusturvakeino.

Uusintahakemuksiin liittyy kuitenkin myös haasteita silloin, kun niitä käytetään väärin pyrkimyksenä viivyttää lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen toimeenpanoa. Uudella hakemuksella on voitu pidentää vastaanottorahan saamista ja vastaanottokeskuksessa asumista tai mahdollistaa työskentelyn jatkaminen myös lainvoimaisen kielteisen päätöksen jälkeen. Pieni osa hakijoista on myös jättänyt uuden hakemuksen palautuksen viivästyttämiseksi vasta lentokentällä, kun kotimaan palautus on jo käynnistynyt ja kaikki matkavalmistelut on tehty. Näistä aiheettomista uusintahakemuksista koituu tällöin paitsi ylimääräistä työtä, myös epäluottamusta järjestelmän toimivuutta kohtaan. Väärinkäytön mahdollistaminen on karhunpalvelus myös aidosti vainoa Suomeen paenneille, koska viivytyshakemusten kierre syö hyväksyntää koko turvapaikkajärjestelmältä. Vaikka väärinkäyttäjien joukko ei toistaiseksi ole kovin suuri, on se periaatteellisesti merkityksellinen.

5. joulukuuta eduskuntaan jätetyssä hallituksen esityksessä tasapainoa varmistetaan siten, että uusintahakemusten väärinkäytön mahdollisuus pienenee. Merkittävin muutos on, että viivyttämistarkoituksessa jätetyt uusintahakemukset eivät enää keskeytä maasta poistamista. Jos ensimmäinen uusintahakemus siis jätetään vain välittömän maasta poistamisen estämiseksi silloin kun kaikki palautusvalmistelut on jo tehty ja henkilöä ollaan jo palauttamassa kotimaahansa, ei uusintahakemus automaattisesti estä palautusta. Maahanmuuttovirasto selvittää tällaisen hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset. Mikäli edellytykset eivät täyty, palausta voidaan jatkaa.

Toisena muutoksena säädettäisiin, että hakijan on jatkossa pystyttävä perustelemaan, miksei hän ole voinut itsestään riippumattomista syistä tuoda uutta perustetta esille aiemmin. Suomen perustuslain takaama palauttamiskielto on kuitenkin ehdoton. Jos siis uudessa hakemuksessa esitetyn perusteen valossa henkilön voidaan nähdä olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa, hakemus otetaan tutkittavaksi. Ensimmäisen uusintahakemuksen kohdalla tosiasiallinen kynnys hakemuksen ottamiseksi käsittelyyn on pienempi kuin seuraavissa uusintahakemuksissa, koska jokaisella uusintahakemuskierroksella on vaikeampi perustella sitä, miksei asiaa ole tuotu enemmin esille.

Kolmas muutos on se, että jatkossa uusintahakemuksen jättäminen ei enää mahdollista työnteon jatkamista suoraan. Turvapaikkahakemuksen jättänyt henkilö voi aloittaa työskentelyn matkustusasiakirjalla kolmen kuukauden maassaolon jälkeen ja ilman matkustusasiakirjaa puolen vuoden maassa oleskelun jälkeen. Aiemmin uusintahakemuksen kohdalla sääntely on ollut epäselvää siltä osin, vaaditaanko vastaava odotusaika myös näiden hakemusten kohdalta. Jatkossa lainsäädännössä määritellään, että niin sanottu karenssi alkaa uudelleen. Näin uusintahakemusta ei voida käyttää työnteon jatkamisen mahdollistamiseksi tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole oleskelulupaan perustetta mutta hän haluaa viivyttää lähtöä Suomesta.

On tavallaan luonnollista, että työnteko-oikeus katkeaa kielteisen oleskelulupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Silti uuden 3/6 kuukauden odotusajan säätäminen myös uusintahakemuksiin on mielestäni paketin kinkkisin kysymys. Haluammehan sinänsä aina kannustaa työhön. Siksi olen myös halunnut pitää auki turvapaikanhakijataustaisten mahdollisuuden hakea työperäistä oleskelulupaa Suomessa, vaikka esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa tätä on vaikeutettu. Kokonaisuutta harkiten olen tullut siihen tulokseen, että työnteko-oikeuden välitön jatkuminen uusintahakemuksen kohdalla luo liian ilmeisen kannusteen tehdä uusintahakemus myös vailla perusteita olevassa tilanteessa ja käyttää hakemuskierrettä ikään kuin oleskeluluvan korvikkeena elämän jatkamiseen Suomessa. Tätä varten uusintahakemusta ei ole tarkoitettu.

Oikeusvaltio koskee Suomessa kaikkia

Samaan aikaan kun uusintahakemusten väärinkäytöksiä estetään, tehdään toimia myös hakijoiden oikeusturvan varmistamiseksi. Jo aiemmin Maahanmuuttovirasto toteutti sisäisen selvityksen, jonka perusteella identifioitiin lähes 30 kehittämiskohdetta, joita on kaikkia viety aktiivisesti eteenpäin. Esimerkiksi tulkkauksen laadussa havaittujen puutteiden takia Maahanmuuttovirastoon palkattiin niin sanottuja reviisoritulkkeja, joiden tehtävä on tarkistaa tulkkauksen laatu pääkielissä.

Lisäksi viime torstaina 29.11. avasimme sisäministeriössä kilpailutuksen ulkoiselle selvitykselle turvapaikkaprosessista, jossa toteuttaja on tarkoitus valita tammikuun loppuun mennessä. Selvityksessä otetaan huomioon kaikki hakemus- ja valitusvaiheet eri viranomaisissa eli tarkastellaan koko turvapaikkaprosessia turvapaikanhakijan näkökulmasta aina hakijan maahantulosta palautukseen tai kuntaan siirtymiseen asti.

Selvityksellä varmistetaan, että laadunarviointi kaikissa prosessin eri vaiheissa toimii sekä tehdään esityksiä siitä, miten ja millä keinoin voidaan entisestään parantaa tulevaisuudessa turvapaikkaprosessin laatua, lyhentää prosessin kestoa, sujuvoittaa prosessia ja huolehtia turvapaikanhakijoiden oikeussuojasta kansainvälisten ja kansallisten velvoitteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on pohtia sitä, miten tulisi toimia, mikäli vuoden 2015 tapainen maahanmuuttotilanteen äkillinen muuttuminen tapahtuisi ja mitkä olisivat prosessissa silloin kriittisimmät kohdat turvapaikanhakijoiden oikeussuojan kannalta.

Jotta pystyttäisiin itse Maahanmuuttoviraston päätöksenteon lisäksi tarkastelemaan esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksen toimintatapoja, joka kuuluu poliisin toimivaltaan, tai turvapaikanhakijoiden oikeudellisten avustajien sekä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten edustajien toiminnan kehittämistä, jotka osin kuuluvat Oikeusministeriöön, ei selvitystä ole rajattu yksin Maahanmuuttovirastoon. Kokonaisprosessin tarkastelulla pystymme parhaiten varmistamaan kokonaisuutena sujuvan ja oikeusvarman prosessi hakijoille.

Euroopan ulkorajoilla näkyvät elintasoerot, Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva sekä vapaa maahanmuutto eivät voi toimia käsi kädessä. EU:ssa tarvitaan yhteinen järjestelmä, joka perustuu nykyistä vahvemmin suoraan YK:n pakolaisleireiltä otettavien kiintiöpakolaisten auttamiseen eikä nykyisissä määrin rajoilla tapahtuvaan turvapaikan hakemiseen. Kunnes pääsemme tällaiseen järjestelmään, on meidän kuitenkin tarpeellista huolehtia toimivasta, kansallisesta järjestelmästä, jossa kun turvapaikkoja haetaan maamme rajoilta, ne käsitellään asianmukaisesti ja kansainvälisiä kriteerejä noudattaen siten, että takaamme turvapaikan sitä aidosti tarvitseville, mutta estämme samalle järjestelmämme väärinkäytökset.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (53 kommenttia)

Käyttäjän hennakajava kuva
Henna Kajava

Onpa järkyttävää vai pitäisikö sanoa salonkikelpoisen muodikkaasti, että "pöyristyttävää", että Niklaksen artikkelissa kerrotaan, että jopa "lähes puolet vakaviin rikoksiin syyl­lis­ty­neis­tä välttyy karkotukselta esityksestä huolimatta".

Itse kaipaan kipeimmin vastausta siihen, että miten on mahdollista, että Suomi vastaanottaa edelleen Hölmölän tavoin porukkaa Irakista, vaikka sinne ei saada tarvittaessa pakkopalautettua näitä tulijoita?

Itse kirjoituksesta herää vielä kysymyksiä mm. seuraavaan liittyen: "Toisena muutoksena säädettäisiin, että hakijan on jatkossa pystyttävä perustelemaan, miksei hän ole voinut itsestään riippumattomista syistä tuoda uutta perustetta esille aiemmin." Kuten kirjoituksessakin todetaan, turvapaikanhakija ei kenties joissakin tapauksissa luota viranomaisiin tai häpeää kulttuurisista syistä homouttaan, joten ei heti kerro oikeaa syytä turvapaikanhaulleen. Tässä onkin sitten helppoa heittää aina tuo peruste kehiin, kun täytyy perustella, miksi jättää uuden hakemuksen: "En luottanut viranomaisiin, koska omassa maassani he ovat niin kauheita ja seksuaalisuudestani tuntemattomille kertominen on minulle todella vaikeaa."

Vähemmistöseksuaalisuuden ja joidenkin maiden kannalta väärään uskontoon kääntymisen pitäminen turvapaikanhaun perusteina eivät ole kestävällä pohjalla. Maiden väestöstä merkittävä osuus on vähemmistöseksuaaleja. Seksuaalisuutensa ja uskomuksensa voi pitää omana tietonaan ja asua siten kotimaassaan. Jos nämä ovat paljastuneet vahingossa omalla kotiseudulla, niin silloin on vaan etsittävä uusi elämä toisaalta omassa maassaan.

Suomen tulisi aina huomioida turvapaikkapäätöksissä, että onko hakijalla mahdollisuus paeta pakolaisleirille. Niillä ne kymmenet miljoonat pakolaiset - ylivoimainen valtaenemmistö - joutuvat joka tapauksessa elämään. Afrikassa olosuhteet näillä leireillä ovat usein ala-arvoiset ja lapsia sekä naisia raiskataan paljon. Tähän Afrikan pakolaisleirien olosuhteiden inhimillistämiseen tulee saada pikaisesti parannusta tai meidän on myönnettävä olevamme välinpitämättömiä rasisteja.

Petri Hämäläinen

Fiksuja kommentteja, Henna.

Mutta asiasi kaikuu kuuroille korville. Maassamme käytävä poliittinen keskustelu on peli nimeltään valehtelijoiden pokeri. Älä siis luule että logiikalla ja järkiargumenteilla on mitään merkitystä valehtelijoille joiden kanssa käyt dialogia.

Jani Kuusela

Arvoisa ministeri, voisitteko ystävällisesti kertoa minulle, kuka teistä allekirjoittaa GCM sopimuksen 11.12.18 Marokossa?

Siis kenen kädessä kynä on?

Tästä ei ole annettu tietoa.

http://janikuusela11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2653...

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"Kuivukoon käteni, jonka on pakko allekirjoittaa tällainen paperi!"
~Kyösti Kallio

Jani Kuusela

Sopimuksen allekirjoittaja voisi mennessään palauttaa Turun puukotusiskun tekijän Marokkoon.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Onko kovin vaikea pyytää/vaatia ensimmäistä turvapaikkahakemusta jätettäessä selvittämään kaikki perustelut? Näin ei sitä ensimmäistäkään uusintahakemusta tarvitsisi ottaa käsittelyyn. Kyllä niitä selittelyjä ja perusteluja löytyy, jos oikein haluaa pitkittää masta poistumista. Vain poliittinen tahtotila lainsäädännön tiukentamisesta voi auttaa tässä kohdin. Kokoomukseltahan tuo halu on puuttunut kaiken aikaa. Kas se kokoomuksen arvomaailma tulee esiin vain ryömien tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa vaatievien suuntaan. Näin on käynyt jo monissa jäsenmaissa. Suomi rämpii peräpäässä.

Sitten tuosta Afganistaniin palauttamisesta. Miksihän esim. Saksa kuitenkin voi palauttaa ko. maahan (uutinen viime päiviltä), mutta vastuuministeri Mykkäsen mukaan Suomi ei voi?
https://www.youtube.com/watch?v=ssN4fa9FSw8

https://www.google.fi/search?q=die+R%C3%BCckkehr+v...

Miten Sipilän hallitus on varautunut matkalla olevien siirtolaisten saapumisesta Euroopan ulkorajoille? Onko sisärajamme edelleen avoinna, jolloin maahamme voi tulla ilman henkilöpapereita ja maista joihin ei voida palauttaa, kuten esim. Irak?

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Myös Irakiin palauttaminen onnistuu helposti, kunhan hylätyn hakemuksen tehnyt turvapaikanhakija lähtee täältä vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisia lähtijöitä taas alkaisi löytyä nopeasti, jos kielteisen päätöksen saaneet otettaisiin säilöön, eikä heille järjestettäisi mitään luksusoloja.

Näin ei tehdä, koska turvapaikanhakijoista ei kovin vakavasti edes haluta eroon. Tämä on käynyt selväksi, kun on seurannut miten poliitikot ovat asian kanssa toimineet. Kansalaisia pidetään tyhminä, kun kaikenlaisilla verukkeilla ja tekosyillä yritetään perustella sitä, miksi Suomi ei voi toimia kuten muualla toimitaan.

Minulla oli Mykkäsestä ensimmäisen ministerihaastattelun jälkeen positiivinen kuva, mutta se on muuttui ennätyksellisen nopeasti, kun viranhoito todella alkoi.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Muistaakseni Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM kertoi taannoin, että tänä vuonna olisi Afganistaniin palannut peräti 700 000 afgaanipakolaista Iranista ja Pakistanista. Eli jos asia on näin, niin ei kovin turvaton maa voi Afganistan enää olla.

Ja täältä ei muka voisi sinne palauttaa, voi jessus sentään.

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

"...Ensinnäkin hakijan kotimaan tai henkilön hänen oma tilanteensa on voinut muuttua ensimmäisestä hakemuksesta".
Tuo on hyvä perustelu. Tuota poliitikko voi käyttää aina palautuksen eväämiseen. Sanotaan vaan, että riski johonkin ikävään on kohdemaassa kasvanut. Sillä tyrmää palautuksen ja saa hankittua uuden valituksen. Veronmaksajat maksavat. Poliitikko on onnellinen.

https://www.terve.fi/artikkelit/tupakoinnin-aiheut... mukaan tupakointi aiheuttaa Suomessa 5.000 kuolemantapausta vuodessa. Se on n. 0,1% suomalaisista.
Joku laski täällä blogeissa, että Afganistanissa kuolemanriski on sekin 0,1% väkimäärästä. Tuo kuitenkin täysin estää palautukset.

Jani Kuusela

Löytyi!

"Marokon Marrakeshissa 10.-11.12.2018. Suomea konferenssissa edustaa sisäministeri Mykkänen."

Kysyn teiltä herra ministeri, ymmärrättekö sopimuksen sisällön kokonaisuudessaan?

Käsi sydämellä.

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Vaikka en minkään sortin ministeri olekaan, kommentoin tähän omana näkemyksenäni, että Suomen ulkoministeriössä taitaa olla jonkin verran asiantuntemusta YK:n GCM-asiakirjan suhteen. Voi olla jopa enemmän kuin joillain tuota hanketta poliittisesti vastustavilla kansalaisilla ja poliitikoilla.

Iltalehden jutusta: "Ulkoministeriön johtava asiantuntija Renne Klinge kertoo, että GCM ei ole sitova sopimus, vaan ohjenuora. Se ei vaikuta esimerkiksi siihen, että Suomeen tuli jatkossa aiempaa enemmän siirtolaisia".

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/ef647c46-254...

UM:n sivuilta: "Asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova sopimus eikä edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön... Käynnissä tuntuu olevan Euroopan laajuinen kampanja, jolla on pyritty levittämään väärää tietoa asiakirjan sisällöstä ja erityisesti sen sitovuudesta".

https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDP...

Ottaen huomioon kussakin maassa vallitsevat poliittiset olosuhteet, ei ole suuri yllätys, että esim. USA, Unkari ja Itävalta eivät allekirjoittajiksi lähde.

Jani Kuusela

Löytyykö tämä sopimus suomennettuna sanasta sanaan jostakin?

Haluaisin lukea iltasatuna.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #15

Eipä taida olla tarpeen nähdä minkäänkielisenä, kun asenne on jo valmiiksi tuollainen.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

"...että Suomen ulkoministeriössä taitaa olla jonkin verran asiantuntemusta...".
Mitä virkaa tuolla mahdollisella asiantuntemuksella on, jos sitä ei käytetä suomalaisten eduksi ?

""Asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova sopimus...".
Kuitenkin sitä todennäköisesti käytetään propagandaan suomalaisten etua vastaan.

Käyttäjän SamiRinta-Mnty kuva
Sami Rinta-Mänty

Huusko ei taas puolestaan ymmärrä sitä, että tämä on askeleita tiellä tehdä laittomasta maahanmuutosta ihmisoikeus ja pyrkiä kieltämään maahanmuuton kriittinen arvostelu. Nämä molemmat asiat löytyvät sopimuksesta. Huusko voi itse tarkistaa. Vaikka sopimus ei ole sitova siihen tullaan tulevaisuudessa viittaamaan yleisessä keskustelussa ja mahdollisesti lainsäädäntötyössä jonkinlaisena yleismaailmallisena ohjenuorana. Voimme olla varmoja että asian hivuttaminen ei jää tähän vaan tätä aletaan vähitellen junttaamaan sitovaksi sopimukseksi tiellä luoda rajaton maailma ja tehdä ihmisistä globaaleja kansalaisia. Tämä kehitys tulisi pysäyttää Suomen osalta tähän ja jättää GCM-sopimus allekirjoittamatta.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Tällaiseen asiantuntemukseen on syytä suhtautua kriittisesti. Siinä voi olla toisinaan myös poliittiset paineet taustalla. Tunnetuin esimerkki väärinymmärryksestä, väärin tulkinnasta tai väärästä käännöksestä olivat maatalouteen liittyvät valtiosopimukset, joita Suomi teki liittyessään Euroopan Unioniin. Maatalousministeri Haavisto kertoi myöhemmin haastattelussa, että luulivat ihan muuta, kuin miksi jälkeenpäin sopimus osoittautui.

Niin ja edelleenkin pantataan aiheena kommenteissa mainitun sopimuksen virallisia käännöksiä. Miksiköhän? Ei haluta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, eikä asiaa suuren yleisön arvioitavaksi.

Käyttäjän ThsHs kuva
Henrik Ojala

Kolmekymmentä vuotta sitten on YK tehnyt lasten oikeuksien sopimuksen. Suomi on siihen sitoutunut, mutta vieläkään lainsäädäntö ei ole sopimuksen mukainen.

Jos sitovaa sopimusta ei saada lainsäädäntöön kolmessakymmenessä vuodessa, niin ei-sitova sopimus ei ole merkityksellinen.

Petri Hämäläinen

14 - ja Viro, jonka poliittisia olosuhteita en lähtisi perusteetta mollaamaan.

Ja tulee yllä esitetystä lapsuus mieleen kun 70-luvulla kerrottiin miten Varsovan liitto on itsenäisten valtioiden liitto ja mikään ei sido mitään ja kaikki on mitä hienoimmin.

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko Vastaus kommenttiin #36

Onko Virosta tullut jotain uutta tietoa? Marraskuun lopulla maan parlamentti äänesti YK:n GCM-asiakirjan puolesta ja hallitus otti sen linjakseen: https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/265816-viro-hyva...

Käyttäjän TapaniTuominen1 kuva
Tapani Tuominen

Loistavaa logiikkaa Huusko. Omat aivot naftaliiniin. Virkamiehet ja poliitikot tietävät kaiken.

Olisiko kuitenkin niin, että demokratiassa meillä ei pelkästään ole oikeus vaan myös velvollisuus yrittää ihan itse ottaa myös asioista selko ja pyrkiä vaikuttamaan?

Juurikin tässä lähipäivinä on puhuttanut suuren idolisi Tohtori (selfmade) "Caruna" Pekka Haaviston kardinaalivirhe, jota maksetaan nyt sitten hamaan hautaan asti. Toinen veijari, nykyinen kansliapäällikön viralla palkittu Olli-Pekka Heinonen, kävi ostamassa Saksasta ilmaa 4.2 miljardilla... lista on loputon.

Jos sinäkin Huusko tekisit enemmän havaintoja ihan itse, niin ei tarvitsisi täällä kirjoitella niitä HS/IS/IL/Vihreä Lanka/Demokraatti -lehtien referaatteja.

Edelleen on hyvä muistaa Axel Oxenstiernan sanat: “An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur.”

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

#14
Siinä asiakirjan suomennoksessa on ainakin parikymmentä kohtaa joka alkaa sanalla sitoudumme. Asiakirjan hyväksyessä joko allekirjoittamalla tai muulla tavalla hyväksyen sitoutuu kukaties mihin. Väitetään, että asiakirja ei ole sitova laillisesti. Kuitenkin se on poliittisesti velvoittava.

Käyttäjän jannepohjala kuva
Janne Pohjala

Oletko lukenut sopimuksen liitteet?

Sopimuksen alku on sellaista sotkua ja itsensä kanssa monessa kohdassa ristiriidassa ja paatoksellista julistamista että se ei kelpaisi YHDEKSIKÄÄN kaupalliseksi sopimukseksi, joita olen lukenyt työn puolesta englanniksi 20+ vuotta.

Pommi on vasta sopimuksen lopussa. Minne asti selvästi toivotaan stoivotaan toivotaan ettei kukaan jaksa lukea, lue uuvuttuaan sopimukseen alun toivottomaan sotkuun jo 30 sivun jälkeen.

Kohta 41

We **commit to fulfil the objectives and commitments outlined in the Global Compact**, in line with our vision and guiding principles, by taking effective steps at all levels to facilitate safe, orderly and regular migration at all stages. We will implement the Global Compact, within our own countries and at the regional and global levels,

Right! Allekirjoittajamaat SITOUTUVAT TOTEUTTAMAAN sopimuksen sisällön.

Sitten annetaan takaportti:

taking into account different national realities,capacities, and levels of development, and **respecting national policies and priorities.**

Näyttää siltä että kansallinen politiikka otetaan ja huomioidaan. Mutta sitten viedään se pois:

Kohta 53.

"We encourage all Member States to develop, as soon as practicable, ambitious national responses for the implementation of the Global Compact,"

Eli säätää laki tai muutoin toteuttaa GCM -sopimus maassa. Eli ei respekteeratakaan kansallista politiikkaa. Jopa valvoltaan että sopimus toteutetaan:

"For follow-up and review, we agree on intergovernmental measures that will assist us in fulfilling our objectives and commitments."

Niitä maita kohtaa jotka eivät toteuta voidaan määrätä "kansaivälisiä toimia."

Kohta 48

We will review the progress made at local, national, regional and global levels in **implementing** the Global Compact in the framework of the United Nations through a State-led approach and with the participation of all relevant stakeholders.

Joka neljäs YK:n yleiskokous on jatkossa tämän sopimukseen toteuttamisen valvontaa. Sen jälkeen joka neljäs vuosi pidetään samanlainen kokous kuin ilmastokokoukset jossa kaikki joutuvat raportoimaan toteutuksen asteen.

Kohta 49c

"The International Migration Review Forum shall take place every four years beginning in 2022."

Väittääkö joku että Suomi ei ole implementoinut jopa yli tavoitteiden Pariisin ilmastosopimusta ja vienyt sitä lakiin?

"Pariisin sopimus on Korholan mukaan myös kummallisen ristiriitainen. Se on allekirjoittajilleen ei-sitova mutta lämpötilatavoitteeltaan kunnianhimoinen."

Sama muotti ja nyt kaikki hokevat että se oikeudellisesti sitova, koska _ilmastolaki_. Haiseeko samalle?

Voisiko Huusko tai joku muu selittää miten tällainen sopimus voi mitekään olla muka ettei se sido mihinkään?

Jos joku väittää kirkkain silmin että sopimus ei velvoita eikä sido mihinkään on joko sokea tai valehtelee.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #50

"Jos joku väittää kirkkain silmin että sopimus ei velvoita eikä sido mihinkään on joko sokea tai valehtelee."

Niin. Taitaapa olla niin, että tietty ideologia riittää kertomaan ettei sopimus velvoita yhtään mihinkään, jollei poliittista tahtoa ole. Tuo poliittinen tahtotila onkin sitten jätetty kertomatta ja tätä varten olisi Sipilän hallituksen itse ollut tuotava/annettava GCM sopimus valiokuntien käsiteltäväksi. Valtioneuvoston (ei siis UM:n virkamiesten) olisi tullut selvittää perustelut ja mahdolliset seuraamukset tuosta sopimuksesta sekä kkustannusvaikutukset kuten tapana taitaa olla.

Ideologialla on Sipilän hallitus pelannut pitkälti tähänkin saakka asioiden valmistelun puutteissa sekä perustuslaillisuuskysymysten sivuuttamisissa tai ainakin yrityksissä. Tietyissä asioissa on sitten vihervasemmisto peesannut, kuten mitä ilmeisimmin olisi peesannut tässäkin GCM sopimuksen eduskuntakäsittelyssä.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Ei ymmärrä ja kaikki toi juttu on vain omaa vaalityötä kun on pelko että hillopurkin kansi menee kiinni. Kun ette ole tähänkään mennessä onnistumut noissa "karkoitus" hommissa niin miten olisi "Tanskan malli" eli kerätään nämä laittomat kulkijat ja karkoituspäätöksen saaneet kesäleirille odottamaan koska haluavat itse lähteä.

Käyttäjän mjkrie kuva
Mika Riekki

"Samalla kehitämme turvapaikkaprosessin oikeusvarmuutta edelleen sekä kesällä julkaistun noin 30 toimenpiteen kokonaisuudella että parhaillaan kilpailutuksessa olevan turvapaikkajärjestelmän ulkoisen arvioinnin avulla."

Nyt vielä tuoreessa Oulun tapauksessa osa epäillyistä kiinniotetuista on saanut jopa Suomen kansalaisuuden. Jos tälläisten henkilöiden syyllisyys varmistuu, niin eikö ole mahdollista, että myös turvapaikka on myönnetty alunperin väärin perustein? Kuinka paljon tälläisten tutkimiseen halutaan käyttää resursseja?

Pitäisikö turvapaikka ja kiintiöpakolaistatukset mielestäsi olla tietyksi ajaksi, kuten viisumit yleensäkin? Tällöin turvapaikan perusteella myönnetyn oleskeluluvan jatkamiseksi pitäisi olla myös riittävät perustelut?

Sitten kun lupa umpeutuu, niin voi muiden seikkojen perusteella yleensä hakea jatkoa oleskeluluvalle. Edellytyksenä voisi olla vähintään se, ettei tarvitse esim. tulkkauspalveluja. Perhesyyt ovat myös usein väärinkäytön kohteena, paljonko näitä on tutkittu?

Tutkimuksiin tarvittavat rahat voisi ottaa vaikka Veikkaukselta. "Suomalainen voittaa aina."

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Järkyttävän pitkä ja uuvuttava blogikirjoitus.

Nostaa väistämättä mieleen monen turvapaikanhakijan vuosia kestäneen vaelluksen läpi Euroopan tänne kauas Suomeen.

Käyttäjän TimoHietanen kuva
Timo Hietanen

Kysymys arvoisalle sisäministerille: Onko hallituksella "Se Viisasten Kivi"
jossain salaisessa tallelokerossa valmiina plus muutama miljardi kotouttamis-
kustannuksiin euroja tilillä, jolla teette sen IHMEEN, joka ei ole onnistunut
toistaiseksi mm. Ranskalta, Saksalta tai Ruotsiltakaan ? Käännytätte ja aivo-
pesette koraanin jo lapsesta sisäistäneet turvapaikanhakijat, vapaamatkustajat
ja mahdolliset kiintiöpakolaiset paljon toistamiinne eurooppalaisiin arvoihin?
Vai paimennatteko mielellänne koemielessä kahden eri maailmankuvan kasvatteja
samassa aitauksessa ja rukoilette armoa ja Herran siunausta ?

Miksi esim. Ranskan noin lähes 7 miljoonasta muslimista koostuva vähemmistö on
sopeutunut niin hyvin kymmenien, ellei satojen vuosien kuluessa kotoutumaan ja
slummiutumaan vähemmistönä niin, että Ranskan vankiloiden vankien kokonais-
määrästä peräti lähes 70 % on koraanin nimeen vannovia sekä lähemmäs 40 % kan-
nattaa sharialakia Ranskan omien lakien ohitse ?

Mitä sellaista tietotaitoa Suomen poliittisella johdolla on 2015 "housut
nilkoissa" yllätettyinä nyt karttunut, jotta pystyisitte vastaamaan koko
pakolaissirkuksen haasteisiin EU:n vanhoja kulttuurimaita ylivertaisemmin ?
Onko tuleva GCM-sopimus seuraava Pakolaisraamattunne ja katekismuksenne ?

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Suomessa ei lain mukaan pitäisi olla turvapaikanhakijoita (kaikki ovat saapuneet turvallisesta kolmannesta maasta). Lakihan sanoo näin:

"Ilmeisen perusteeton hakemus
Hakemus voidaan katsoa ilmeisen perusteettomaksi, jos:

1) perusteeksi ei ole esitetty 87 §:n 1 momentissa tai 88 §:n 1 momentissa mainittuja taikka muita sellaisia perusteita, jotka liittyvät palautuskieltoihin, tai esitetyt väitteet ovat selvästi epäuskottavia;

2) hakijan ilmeisenä tarkoituksena on käyttää väärin turvapaikkamenettelyä:

a) antamalla hakemuksen ratkaisemisen kannalta keskeisistä seikoista tahallaan vääriä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja;

b) esittämällä väärennettyjä asiakirjoja ilman hyväksyttävää syytä; tai

c) tekemällä hakemuksensa vain viivyttääkseen tai estääkseen sellaisen jo tehdyn tai välittömästi odotettavissa olevan päätöksen täytäntöönpanoa, joka merkitsisi hänen poistamistaan maasta; taikka

3) hakija on saapunut turvallisesta alkuperämaasta, jonne hänet voidaan palauttaa.

Hakemuksen tutkimatta jättäminen
Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää tutkimatta, jos hakija:

1) on saapunut sellaisesta 99 §:ssä määritellystä turvallisesta turvapaikkamaasta tai 99 a §:ssä määritellystä turvallisesta kolmannesta maasta, jonne hänet voidaan palauttaa;

2) voidaan lähettää toiseen valtioon, joka vastuuvaltion määrittämisestä annetun neuvoston asetuksen mukaan on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä;

3) on saanut kansainvälistä suojelua toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, johon hänet voidaan lähettää; taikka

4) on tehnyt 102 §:ssä tarkoitetun uusintahakemuksen, joka ei sisällä uusia asian ratkaisuun vaikuttavia perusteita maahan jäämiselle."

Oletetaan kuitenkin, etteivät henkilöt ole saapuneet Ruotsista, kaikki paperit ovat kunnossa ja hakemukset ovat olleet tekohetkellä jossain määrin oikeutettuja.

Silloin kannattaa tutkia laista miten käsitellään henkilöä joka on tehnyt uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen lähinnä maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanon viivyttämiseksi tai häiritsemiseksi (kolmen pisteen vihje: hänelle ei anneta rahaa).

Rahoituksen osaltakin nykyisestä laista kyllä löytyy ohje:

"Ulkomaalainen voidaan velvoittaa asettamaan viranomaisen määräämä vakuus valtiolle oleskelu- ja paluukustannuksistaan.

Vakuus käytetään ulkomaalaisen oleskelu- tai paluukustannusten kattamiseen. Se osuus vakuudesta, jota ei käytetä näihin kustannuksiin, on välittömästi palautettava."

Lisäksi lakeja voi muuttaa, jos ne eivät ole hyviä.

keijo hyvärinen

Ministerin tilanneselvityksen mukaan tavoitteena, siis tavoitteena, on pohtia miten 2015 tapahtumien seuraukset vältettäisiin - siis tuo tavoite koskeekin kirjoituksen mukaan vain hakijan oikeussuojaa, ettei sitä loukattaisi. Olisiko kuitenkin vihdoin syytä pohtia tulevaa pakolaisten massa-aaltoa myös kantasuomalaisten oikeuksien näkökulmasta. Suomi- neidon helmoihin päästyään hakija ei täältä poistu kielteisen päätöksen saatuaan, jos ei haluu. Esteenä näyttää olevan milloin pakolaissopimuksen 33 artikla, ihmisoikeussopimuksen rajoitukset, maan muuttunut tilanne ja lopulta fortunapelin pohjana tuo hakijan omaehtoinen tahtotila. Vahinko v 2015 osalta on jo tapahtunut. Seurauksista nautimme maailman tappiin. Tuo ministeri Mykkäsen tilanneselvitys on isossa kuvassa puuhastelun osoitus. Silmänlumetta. Aiemminkin hän hän puhunut karkoitusten tehostamisesta Oulun tapatumiin liittyen mutta ilm tarkoituksellisesti vaiennut käännytysten tehostamisista tai mahdollista toimista jotka muuttaisivat isoa kuvaa. Ei niitä tulekaan, koska esillä ollut ns Tanskan malli tai vast painavammat toimet, esim. säilöönottomahdollisuus tms. vasta voisivat käytännössä lisätä paluuseen kiinnostusta laajemmassa mitassa. Muuten puuttuvat työkalut, eikä Mykkäsen reseptit niitä näy lupaavan. Vaikuttaa siltä, että näillä mennään ainakin kansallisen sääntelyn osalta, ajopuuna ja kädet ristissä. Radikaalimmin voisi varmaan sanoa, että kuin lampaat teuraalle, koska EU:n ( lue Saksa ) varaankaan ei voi mitään laskea.

Käyttäjän TeroLuostarinen kuva
Tero Luostarinen

Paljon sanoja

Todennäköisesti vähän tekoja

Käyttäjän TeroLuostarinen kuva
Tero Luostarinen

Paljon sanoja

Todennäköisesti vähän tekoja

Jani Kuusela

"Kompaktin taustalla on pakolaisten määrän ja humanitaaristen tarpeiden ennätysmäinen kasvu.

Vuonna 2018 pakolaisia oli maailmassa 25,4 miljoonaa. Suurimman vastuun pakolaisista
kantavat tällä hetkellä matalan ja keskitulon maat, joissa elää UNHCR:n mukaan 85 prosenttia
maailman pakolaisista.

Pakolaiskompaktin tavoitteena on tasaisempi vastuunjako sekä
kokonaisvaltaisempi vastaus pakolaistilanteisiin.

Tämä ei tarkoita VAIN sitä, että
pakolaistilanteiden ratkomiseen jo nyt osallistuvat maat, kuten Suomi, kasvattaisivat osuuttaan.

Sen sijaan tavoitteena on löytää LISÄKSI uusia rahoittaja- ja uudelleensijoittamismaita sekä
laajentaa vastuunjakoa rahoituslaitosten, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan
keskuudessa."

Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotV...

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Sitä vaan ihmettelen että miksi hallitus hyväksyi mukisematta että Ruotsin valtio kuljettaa tp-hakijoita moisen määrän tänne, ellei asiasta oltu jo sovittu. Luulen että ei Ruotsalaiset niin härskejä ole että tekisivät moisen tempun ilman jonkinlaista sopimusta.

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

"...tehdään toimia myös hakijoiden oikeusturvan varmistamiseksi".
Suomalaisten oikeusturvaa taas heikennetään jatkuvasti.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Toimintahan on täysin rehellistä ja läpinäkyvää.

Euroopassa olevien miljoonien turvapaikanhakijoiden ensimmäiset kaksi bussi-iskua kuljettajaa häiriten ja rattiin tarttuen v. 2015 jälkeen ja juuri yksistään Suomessa tehtyinä juuri tällä viikolla samana päivänä ja liki tunnilleen samaan aikaan, on nyt poliisin toimesta todettu virallisesti vain sattumiksi, eikä yhteyttä tekojen osin ole todettu olevan olemassa.

Ihmeitähän toki varmasti tapaahtuu, kuten 2000 vuotta takaperin Josefin perheessä.

Harri Happari

kolme ja puoli vuotta loroteltiin housuun ja nimiteltiin kansalaisia rasisteiksi. Vaalit näköjään tulossa -> yök!

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Arvon ministerille toivomus että ottaisitte mallia Tanskan mamupolitiikasta, eikä tuon surkean ja islamisoituvan Ruotsin.

Tanskassa tehdään eikä meinata, siellä uskalletaan - täällä ei.

Petri Hämäläinen

Mitä ministeri Mykkänen pelkää ? Äärivasemmiston someraivoa? Hän on kuin pikkupoika espanjalaisen inkvisiition tai äitinsä tai vasemmiston ihmisoikeusaktivistin edessä selittämässä tätä asiaa.

Turvapaikanhakujärjestelmään liittyy valtavia ongelmia. Kyllä. Näistä keskeisimpiä on kaksi. Ensimmäinen on se että yli puolet hakemuksista ovat perusteettomia. (Ja hyvin usein perusteettomia vaikka hakija on ollut hakemuksessaan epärehellinen ja harhauttanut tarinoillaan viranomaisia.) Ja toinen on se että hylättyjen hakemuksen saajia ei saada poistettua maasta.

Mitä Mykkänen tekee tämän eteen? Ei yhtään mitään.

Sen sijaan hän anelee pikkupoikamaisesti kuin isältään saisiko ehkä jossain ääritilanteessa jossa hylätyn hakemuksen saaja tekee jotain äärimmäistä, niin voisiko silloin ehkä olla niin äärimmäinen että voisi sanoa ihan pikkuisen ei...

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Tämä pakolaiskysymys tuntuu todella vaikealta, melkein mahdottomalta. Toivottavasti löytyy ratkaisu, jollaista EU:ssa on jo suunniteltu eli unionin ulkopuolella sijaitsevat leirit, joilta pakolaisia valitaan sosiaalisin perustein. Silloin ei synny kielteisiä turvapaikkapäätöksiä niin kuin EU-maissa tällä hetkellä. Kannattaisi ottaa soveltuvin osin oppia Australiasta.

Australia on kääntänyt ihmissalakuljettajien alukset pois vesiltään. Niiden matkustajat on sijoitettu Australian kustantamille leireille naapurivaltioihin Papua-Uuteen-Guineaan ja Nauruun. Noille pakolaisille ei ole luvattu edes myöhemmin pääsyä Australiaan. Se on myös tehokkaasti ehkäissyt pyrkimistä tätä kautta Australiaan. Järjestelmä ei saa tuottaa katteettomia vetovoimatekijöitä.

Tämä Australian käytäntö tuntuu kovalta. Leirien olosuhteissa on paljon parannettavaa. Mutta se on itse asiassa käytännöllisempi kuin EU:n linja, joka on luonut Eurooppaan katteettoman vetovoimatekijän. Se houkuttelee väkeä ja tuottaa katkeria pettymyksiä Eurooppaan pyrkiville. Tuloksena on radikaalistumista ja terrorismia, josta meillä on jo Suomessakin esimerkkejä.

Australian linja on tehokkaasti jarruttanut ihmissalakuljettajien miljardibisnestä ja varmistanut turvapaikan todellisen tarpeen perusteella myös köyhille, sairaille, naisille ja lapsille eli niille ryhmille, jotka eniten tarvitsevat apua. Heidät on noudettava lähtömaista. Tuohon toimintaan on varattava niitä rahoja, jotka nyt kuluvat perusteettomien Eurooppaan pyrkijöiden huoltamiseen.

http://timouotila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257602...

Käyttäjän KariKeto kuva
Kari Keto

Johtava asiantuntia Renne Klinge tuntee paperin paremmin kuin kansa, mutta tietääkö miten ne miljoonat ihmiset käyttäytyvät liikkuessaan.
Tämä "pakolaisasia" ja sen jatkuva uusinta käsittely tuntuu oudolta, onko Migri joku itsenäinen-valtio jonka lait menevät ohitse muiden kansalaisten.Esimerkki: A-nelosen lopussa lukee päätöksestä ei voi valittaa näin ollen uusinta käsittelyä ei tule siihen on tyydyttävä.

Käyttäjän JanneRantala kuva
Janne Rantala

Huuskon kommentti tuolla ylempänä on varmaan huumoria?Suomalaisten virkamiesten ja politikkojen massiivisista mokista saisi tehtyä kirja sarjan.Yhteinen tekijä näille on että yksityisensektorin työntekijät ovat aina maksumiehinä.En näe mitään syytä miksi GCM-sopimusta tarvitsee allekirjoittaa kun meillä on jo lainsäädäntö miten toimitaan vaikka sitä ei noudateta.Mykkänen taas voisi erota tehtävästään täydellisen epäonnistumisen takia niin kuin jokaisessa sivistysvaltiossa olisi tapana.Hyvä sääntö on että ei märkäkorvia miesten hommiin.

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Ymmärtääkö ministeri ettei Suomi voi olla koko maailman sosiaalitoimisto.
Vaikka ottaisimme vuosittai 10.000 tulijaa heitä on jonossa kymmenkertaisesti. Osaako ministeri laskea kustannukset jotka aiheutuvat ylläpidosta koulutuksineen? Sillä rahalla tehtäisiin paljon tehokkaampaa perustyötä lähtömaissa ilman muuttoliikettä.
Sosiaaliturvamme ei voi maksaa alipalkattujen ylläpitoa loputtomiin - toki niin työnantajat saisivat halpatyövoimaa ja omistajat osinkoja.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Eurooppaan on viime aikoina tullut suhteettoman paljon varakkaampia yksinäisiä nuoria miehiä, joilla on ollut rahoja maksaakseen ihmissalakuljettajien korkeita "pääsylippuja" ja selvitäkseen surkeissa paateissa toiselle rannalle. Päästyään perille ja saatuaan kielteisen päätöksen he ovat turhautuneet ja syyllistyneet seksuaalirikoksiin.

Turvapaikanhakijoiksi olisi saatava vaikeimmassa asemassa olevia kokonaisia perheitä, joita on saatavissa kunnolla vain kohdemaista.

Suomeen saapuneille olisi opetettava heidän omalla kielellään Suomen lakeja ja tapoja. Olisi aloitettava heti maahanmuuttajaradiolähetykset Australian SBS-radion malliin arabiaksi, somaliksi, kurdiksi, Syyrian ja Afganistanin kielillä jne.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"Suomeen saapuneille olisi opetettava heidän omalla kielellään Suomen lakeja ja tapoja."

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, niin ei mene perille. Islamin maailmanvalloituksen lähtökohta on, että he ovat tulleet pakottamaan meidät omille tavoilleen ja noudattamaan sharia-lakia.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Ketään ei voi pakottaa oppimaan yhtään mitään vieraasta maasta. Kyllä peruslähtökohta tulee olla oma-alotteisuus kaiken oppimisessa. Tämä pitäisi olla Suomen päättäjille itsestään selvyys ja näinpä pysyvää oleskelullupaakaan ei tulisi myöntää ellei ole opetellut auttavasti jomman kumman Suomen kielistä. Ainakan kansalaisuutta ei tule myöntää ennen kuin on omaksunut maan tavat ja kielen hallinnan. Paikallaan saisi olla jonkin asteinen tentti.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Kun on itsekin ollut maahanmuuttajana, niin tietää, että vain kielitaidon kautta asemani edistyy. Enkä lähtenyt tietoisesti rikkomaan maan lakeja vaan innokkaasti opiskelin maan tapoja.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Harri Rautiainen, #51.
Sirpa Abdallah, #53.
Jos ääri-islamisti saa omalla äidinkielellään kuulla päivittäin Suomen laeista ja käytännöistä, hän todennäköisesti ryhtyy vertailemaan niitä omaan maahansa ja toteamaan, että demokratia ja sananvapaus on parempi valinta.

Kun noissa omakielisissä lähetyksissä kerrotaan Suomen elämänmenosta, radiolähetyksiin liitetään mukaan suomenkielisiä efektejä, joiden avulla myös suomen ja/tai ruotsin kieli tulee tutummaksi.

Hyvänä esimerkkinä olkoot maailman suurimman maahanmuuttajaradion Australian SBS:n radiolähetykset, joita olen avustanut Suomi-reporteillani neljännesvuosisadan. Näissä lähetyksissä on runsaasti englanninkielisiä efektejä, joiden avulla Australian tavat ja käytännöt tulevat tutuiksi.

Australian SBS-radion tuoreimman suomenkielisen lähetyksen voi kuunnella tästä: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish/audiohi...

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Timo, esimerkkisi, niin hyvä kuin se onkin, ei vain sovellu nyt Suomen ongelmaan:

  • Suomalaiset eivät mene Australiaan tarkoituksenaan muuttaa kanta-australialaisten tapoja sekä viime vaiheessa heidän lainsäädäntöään.
Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Harri Rautiainen, #56.
Suomaleiset eivät mene Australiaan muuttamaan australialaisten tapoja ja lainsäädäntöä vaan ottamaan oppia meille soveltuvin osin.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #57

Timo, aivan oikein.

Sen sijaan muslimit Suomen tullessaan eivät aio oppia Suomen tavoille puhumattakaan siitä, että ottaisivat ja omaksuisivat jotain suomalaisilta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset